نمي شود آگاه نبود و با برنامه، بهنگام و به راه بود. زندگي دنيایی، فرصت مطالعاتي "انسان"، در "جهان" و"زمان" است؛ و اين كاينات كلمات و كارگاه دامنه‌داري كه در آنيم، كلاس ناپيدا كرانه‌اييست كه جاي جاي آن، همه نقطه هايی لبالب از نكته‌ ها‌ي سر‌آمد و سرشار است. "دانش و دانا‌يي"، گمگشته آدمي است و مدير...