تبلیعات شهری - ارتباط امروزسرویس فرهنگی: تبلیغات شهری ساماندهی و انسجامی را می طلبد که در آن حقوق شهروندان و مخاطبان اینگونه تبلیغات رعایت شود. موضوع مهمی که امروزه در بین سیاستگذاران تبلیغات شهری به فراموشی سپرده شده است. به عنوان نمونه، بدنه اتوبوسهای شهری فقط منبعی برای کسب درآمد بیشتر برای شرکت واحد شده است و حتی مسافران نه تنها هیچ لذتی از آن نمی برند؛ بلکه هیچ روزنه امید و کور سویی از داخل اتوبوسهای مزبور نوید رسیدن به ایستگاهی یا مقصدی را به مسافران نمی دهد.

ارایه یک تعریف روشن از تبلیغات شهری به جامعه شناسی تبلیغات برمی گردد. این تبلیغات ویژگیهایی همچون بزرگ بودن تصاویر و در معرض تماشای عموم شهروندان بودن دارد. و این این امتیازها سبب می شود که تنها منافع مادی آگهی دهندگان مورد توجه قرار گیرد، در حالیکه این گونه تبلیغات که در حال حاضر در شهرهای ما متداول است، مبتنی بر نگاه تخصصی جامعه شناسانه نیست. در شهر تهران از نظر اقتصادی و جغرافیایی تقسیم بندی هایی وجود دارد و میزان رفاه اقتصادی در شمال و جنوب شهر نیز متفاوت است. می توان اینگونه تصئر کرد قاعده اطلاع رسانی برای افراد بی بضاعت یا کم بضاعت در ساختار تبلیغات شهری وجود ندارد. تبلیغات در جنوب شهر از نظر قیمت و خدمات باید متفاوت باشد و اصل اطلاع رسانی دقیق برای افراد بی بضاعت نیز مد نظر قرار گیرد. زیرا آنها ممکن است تحت تاثیر هر نوع تبلیغاتی قرار گرفته اما قدرت بهره برداری کافی از این تبلیغات را نداشته باشند.
در اینجا ضروری است متولیان تبلیغات شهری نظیر شهرداریها و مبادی ذیربط آنها، با توجه به این اصل که تبلیغات شهری یکی از شاخصه های توسعه شهری است؛ باید نیازهای منطقه ای سطح شهر را بررسی و نگاه جامعه شناختی و مخاطب سنجی داشته باشند. در حالیکه در عرصه رقابت تبلیغاتی، در حال حاضر با رشد صنعت و تکنولوژی، جایگزینهای تبلیغاتی برای مخاطبان به وفور یافت می شود. حال آنکه به دلیل پراکندگی و گستردگی تبلیغات شهری، نظارت ویژه ای بر این تبلیغات همچون تبلیغات رسانه ای ضروری است.

در تمامی تبلیغات باید اصل صداقت رعایت شود و تنها توجه به جلب توجه مشتری نباید مقصود اصلی تبلیغاتگران باشد. حتی ممکن است اغلب تبلیغات شهری ممکن است به کالاهایی اختصاص یابد که فاقد استانداردهای لازم باشند. در این حالت هزینه ضررهای ناشی از اعتماد مخاطبان بر عهده ناظران و سازمانهای متولی تبلیغاتی است.

تبلیغات موفق تنها کار گرافیکی جذاب نیست، بلکه تبلیغی موفق است که بر اساس اصل اطلاع رسانی دقیق، اطلاعات جامع و مورد نیاز مصرف کننده را دارا باشد و ضمن ساده و جذاب بودن، امکان برقراری تعامل با مخاطب را به وجود آورد. حال که به نظر می رسد بخشی از ساختار اقتصادی نهادهای اجتماعی وابسته به این نوع تبلیغات است؛ بنابراین ضروری است منفعت حاصل از اینگونه تبلیغات به نوعی نیز به مخاطب با رعایت حقوق وی، منتقل شود. پیشنهاد می کنم سازمانهای زیباسازی شهری آیین نامه های خود را متناسب با استانداردهای شهری و منطبق با نگاه جامعه شناسانه تعریف و در معیارهای کنونی تجدید نظر کنند. همچنین مطالعه ای بر روی روان شناسی و جامعه شناسی مخاطب داشته باشند تا بر اساس این نیاز سنجی و مخاطب شناسی، وجدان جمعی را در ارتباط با تبلیغات به آرامش رسانده و ضریب درک و مشارکت مخاطب در تبلیغات را افزایش دهد.

محمد حسن اسدی طاری

انتهای پیام/ عکس از: گوگل