هفته ای که گذشت، هفته قوه قضاییه در ایران بود و به همین مناسبت مطلب حاضر که در سایت ارتباطچی منتشر شده بود؛ عینا منتشر می شود:

رسانه‌ها ابزاری بسيار مؤثر در مبارزه با جرم و جنايت هستند  و به مثابه چشم جامعه مي‌توانند مراجع كيفري را از مقدمات جرائم آگاه كنند تا جرم در همان مرحله شکل‌ گيري در نطفه...