ارتباط امروز- بزرگداشت مقام معلمسرویس فرهنگی: گزارش تصویری مراسم بزرگداشت مقام معلم در دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی که پیش از این به آن اشاره شد:

انتهای پیام/عکسها از: محمد جعفری نژاد

 

ارتباط امروز- بزرگداشت مقام معلم ارتباط امروز- بزرگداشت مقام معلم ارتباط امروز- بزرگداشت مقام معلم ارتباط امروز- بزرگداشت مقام معلم
ارتباط امروز- بزرگداشت مقام معلم ارتباط امروز- بزرگداشت مقام معلم ارتباط امروز- بزرگداشت مقام معلم ارتباط امروز- بزرگداشت مقام معلم ارتباط امروز- بزرگداشت مقام معلم
 ارتباط امروز- بزرگداشت مقام معلم  ارتباط امروز- بزرگداشت مقام معلم  ارتباط امروز- بزرگداشت مقام معلم  ارتباط امروز- بزرگداشت مقام معلم  ارتباط امروز- بزرگداشت مقام معلم
 ارتباط امروز- بزرگداشت مقام معلم  ارتباط امروز- بزرگداشت مقام معلم  ارتباط امروز- بزرگداشت مقام معلم  ارتباط امروز- بزرگداشت مقام معلم  ارتباط امروز- بزرگداشت مقام معلم
 ارتباط امروز- بزرگداشت مقام معلم  ارتباط امروز- بزرگداشت مقام معلم  ارتباط امروز- بزرگداشت مقام معلم  ارتباط امروز- بزرگداشت مقام معلم  ارتباط امروز- بزرگداشت مقام معلم
 ارتباط امروز- بزرگداشت مقام معلم  ارتباط امروز- بزرگداشت مقام معلم  ارتباط امروز- بزرگداشت مقام معلم