در نشست هفتگی گروه صلح انجمن جامعه شناسی ایران که با حضور استادان،دانشجویان و همراهان گروه صلح در سالن انجمن جامعه شناسی ایران در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، موضوع کنکاش جامعه شناختی آثار تحریم ها در جامعه ایران برگزار شد که در آن جامعه شناسان به بررسی ابعاد جامعه شناسانه و سیر ...