مهسا سعادت: نوید جمشیدی از دست اندرکاران روزنامه آسیا در گفت و گو با ارتباط امروز حضور سایتهای خبری در نمایشگاه امسال را چشمگیر ارزیابی کرد و افزود تجمع مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی در زیر یک سقف اتفاق خوبیست.

مشروح مصاحبه را اینجا بشنوید: