سمیه عابدی: دکتر اصغر نعمتی مدیر مسئول روزنامه تجارت ضمن تقدیر از فرایند برگزاری نمایشگاه مطبوعات، گفت از آنجایی که ذائقه رسانه ای مردم تغییر کرده و گرایش به سمت تکنولوژی بیشتر شده است، فعالیتهای علمی نمایشگاه بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.

 

 

 

مشروح این گفت و گو را در زیر بشنوید: