بیژن سورانی یانچشمهنسترن قائم رحمتی: نمایشگاه مطبوعات محلی است برای آشنایی مخاطب و مطبوعات که در این محل ارتباط صمیمانه ای بین مخاطب و مطبوعات برقرار می شود. بیژن سورانی یانچشمه خبرنگار روزنامه جوان ضمن اشاره به این مطالب همچنین افزود با گسترش شبکه های اجتماعی فاصله مردم و مطبوعات بیشتر می شود که برگزاری چنین نمایشگاههایی می تواند ارتباط بهتری میان خانواده مطبوعات و مخاطب برقرار کند.

مشروح این گفت و گو را در اینجا بشنوید و ببینید.