حالا ديگر نظريه پردازان حوزه ارتباطات اجتماعي هم از اينهمه پيشرفت در فناوري هاي ارتباطي شگفت زده شده اند. اگر در نيم قرن اخير به نظريه جديدي در حوزه ارتباطات برخورديد ، نگارنده را نيز مطلع كنيد .

پيام رسان ها مي آيند، فربه مي شوند و ساختارهاي كهنه رسانه اي را به چالش مي كشند، اما در همين حالا و همين زمان رسانه هاي رسمي در كشور با ساختار يك قرن گذشته مشغول فعاليت در حوزه هاي رسانه اي هستند.

اين در حالي است كه اگر هدف غايي هر فعاليت رسانه اي، مخاطب باشد، اين هدف اصلي رسانه ها، هم تغيير مكان و هم تغيير ذائقه داده است. حالا ديگر ما با مخاطبان انبوه در شبكه هاي اجتماعي رو به رو هستيم كه علاقه اي به متن به تنهایی ندارند و نگاهشان معطوف به چندرسانه اي هاست.

جاي تاسف آنكه مديران رسانه هاي دولتي كه متوجه اين تغييرات شده اند، نيامدند ساختار را نوسازي كنند، بلكه ساختاري نو را به ساختار كهنه اضافه كرده اند. كاري كه جز فربه شدن سازمان رسانه اي و زمينگير شدن بيشتر آن به دليل عدم همپوشاني بخش هاي مختلف فعاليت ها، ثمري نخواهد داشت .

حالا ديگر زمان ساختار شكني در فعاليت هاي رسانه اي كشور فرا رسيده است. البته اگر متوليان فرهنگي اعتقادي به نیروزی مخاطب دارند؛ همان نيرويي كه به مشروعيت سياسي معنا مي دهد.

احمد جعفري چمازكتي

انتهای پیام/