اولین شماره ماهنامه دانشجویان رشته روزنامه نگاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با عنوان “نوقلم” به مدیر مسئولی بیتا شاهمنصوری، عضو هیئت علمی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و سردبیری معصومه غفارزاده که همزمان سردبیری گروه نشریات خانواده را نیز عهده دار است؛ منتشر شد. در اولین […]

اولین شماره ماهنامه دانشجویان رشته روزنامه نگاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با عنوان “نوقلم” به مدیر مسئولی بیتا شاهمنصوری، عضو هیئت علمی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و سردبیری معصومه غفارزاده که همزمان سردبیری گروه نشریات خانواده را نیز عهده دار است؛ منتشر شد. در اولین شماره این ماهنامه گفت و گوهایی با چند تن از استادان ارتباطات انجام شده و همپنین بخشهایی نیز اخبار دانشجویان و مسایل مرتبط با آنها را منتشر کرده است.

در سرمقاله اولین شماره این ماهنامه آمده است: نشریه نوقلم با هدف گشودن دریچه‌ای برای تبادل نظر و افزایش آگاهی گردانندگان نشریه و مخاطبان پا به عرصه انتشار گذاشته است تا از یک سو آزمونی برای گردانندگان آن در جهت انجام فعالیتی حرفه ای و آزمونی عملی باشد و از سوی دیگر، توان خود را در حوزه به منصه ظهور رساندن یافته‌ها و دانسته‌ها بیازمایند. همچنین اطلاع‌رسانی در زمینه اخبار دانشکده‌ از دیگر اهداف گردانندگان نوقلم است. وظیفه و تعهد الزام‌آوری که مسئولان نشریه برای خود در نظر گرفته و با جدیت درصدد تحقق بخشیدن به آن هستند، ایجاد پایگاهی برای انتشار آثار قلمی دانشجویان است، تا هم بتوانند توانایی‌هایشان را محک بزنند و هم نوشته‌هایشان در معرض داوری استادان و دیگر دانشجویان قرار بگیرد تا با دریافت انتقادات و پیشنهادهای کارشناسانه در مسیر روزنامه نگاری سالم قرار گیرند.

در این سرمقاله که به قلم معصومه غفارزاده نگاشته شده است، اظهار امیدواری شده است نشریه نوقلم پلی برای ایجاد ارتباط میان مسئولان و مدرسان دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه با دانشجویان باشد تا ضمن گفت و گو با مسئولان دانشکده و استادان، دیدگاه‌های آنان در زمینه‌های مرتبط با رشته ارتباطات و مسایل مربوط به دانشجویان اخذ و متقابلاً دیدگاه‌ها و پرسش‌های دانشجویان با مسئولان مطرح شود.

انتهای پیام/