سیر تاریخی افکار عمومی از نگاه دکتر سیدمحمد دادگران استاد برجسته علوم ارتباطات، که کانال تلگرامی پژوهش رسانه آن را منتشر کرده است و ارتباط امروز آن را باز نشر می دهد.