نقدی بر مقاله تاثیر دیجیتالی شدن آثار موسیقی

پاورقی ارتباط امروز: این یادداشت، نقدی بر مقاله ایست[1] که “میکل مورگویتا”، عضو هیئت علمی گروه ارتباطات استراتژیک دانشگاه «الون»

بیشتر بخوانید