سرویس فناوری اطلاعات: در جهان امروز که «سرعت» حرف اول تولید و انتقال اطلاعات را در فرایندهای انتقال پیام می‌زند، ضروریست تا معنای عمیق‌تری از به‌کارگیری ظرفیت‌ها درک و تجربه شود.

متخصصین فیزیک کوانتوم معتقدند شاید اگر با این دیدگاه که انتقال اطلاعات که یکی از وظایف رسانه است، به فرایند انتقال فیزیکی اجسام نظر شود؛ تله پورتیشن نوعی رسانه خواهد بود. زیرا در این فرایند نوعی انتقال داده صورت می گیرد.

اگرچه تا پیش‌ازاین با موضوع فرابرد و انتقال داده­ها به‌صورت جدی مواجهه صورت نمی گرفت و دلیل آن عدم اطمینان دانشمندان از مکانیسم و ساختار اصولی آن بود. ولی حال که فناوری با پیشرفت‌هایی فراتر از آنچه در ذهن تلقی می‌شد روبرو گشته و بار دیگر تخیل تبدیل به واقعیت شده است؛ این ضرورت دیده می‌شود که در فرایند انتقال داده ها نیز بازنگری‌هایی مطابق با پیشرفت‌های روز انجام پذیرد.  

در بررسی ابعاد تخصصی فرارسانه تلپورتیشن، متخصصین فیزیک کوانتوم معتقدند در فرآیند تله‌پورتیشن ذره‌ای که قرار است منتقل شود کاملاً از بین می‌رود و بعد از مدتی در مکانی دیگر عیناً توسط بخش دیگر بازتولید می‌شود بنابراین ذره اولیه کاملاً از بین رفته و هیچ کپی برداری صورت نمی‌گیرد.

موانع اصلی در انتقال کوانتومی شاید وجود پارازیت در کانال‌های کوانتومی ارتباط باشد. حتی اگر درهمتنیدگی کاملی وجود نداشته باشد، فرایند انتقال کوانتومی به صورت کاملاً موفقیت آمیز نخواهد بود و باعث از دست رفتن اطلاعات می‌شود.

در باره تاثیر خطای کانال ارتباطی بر تصحیح این خطا باید گفت ارتباطات می‌تواند در بازده فرایند فرابرد مؤثر باشد. و تصحیح خطا بستگی به میزان خطا دارد. تکنیک‌هایی برای تصحیح خطا وجود دارد ولی تا حدی؛

کارشناسان فیزیک کوانتوم معتقدند تله پورتیشن می‌تواند همگانی شود. اگر نمی‌توانست، این همه دقت صرف آن نمی شد و این فرایند دور از انتظار هم نیست؛ به عنوان مثال می توان در داخل یک سفینه هم تلپورت تحقق پذیرد.

در ارتباط با فرایند انتقال اطلاعات و شرایط فیزیکی فرابرد انتقال اطلاعات با توجه به ظرفیت‌های علمی، فراهم کردن شرایط و توسعه امکانات در جوامع مختلف و ساخت زیر ساخت‌های لازم جهت پذیرش این تکنولوژی در میان مخاطبان و کاربران ضروری است. اگرچه توجه به این نکته ضروری است که به دلیل ظرفیت پایین دانش عمومی نسبت به انتقال فیزیکی اطلاعات گاهی این فرایند پذیرش چندانی نخواهد داشت.

انتهای پیام/سینا تفنگچی /عکس از: http://researcher.watson.ibm.com