ساختمان خبر و اجزای آن: باید گفت که برنامه ی خبری از چهار عنصر یا سطح تشکیل می شود که عبارتند از: آرم برنامه خبری، عناوین مهم خبری روز، گوینده اصلی برنامه و گزارش خبری و مخاطب به ترتیب با این چهار عنصر ارتباط برقرار می کند.

در اولین سطح، مخاطب با آرم برنامه خبری تماس حاصل می کند. تهیه آرم، امری تخصصی-گرافیکی است. معمولا با توجه به نیمرخ برنامه، با به کارگیری اصول و معیارهای حرفه ای، نمونه هایی تهیه می شوند و نمونه های یاد شده برای گروه های کنترل شده ای از مخاطبان نمایش داده می شوند تا واکنش مخاطبان را نسبت به آرم تخمین بزنند و با توجه به این واکنش، اصلاحات لازم را در آن اعمال کنند.

به طور مسلم در همین اولین نقطه تماس با ارائه یک آرم جالب می توان توجه مخاطب را به کل برنامه خبری جلب کرد. در اینجا تنها یادآوری می شود که ذکر نام گوینده اصلی اخبار که می تواند به صورت نوشته و یا اعلام شفاهی آن باشد، باعث جلب توجه مخاطب به برنامه خبری مذکور(البته در صورتی که این گوینده خبرنگاری با سابقه باشد) می شود. این اعلام در آرم برنامه خبری یا بی درنگ پس از پایان آرم و مهمترین عناوین خبری و درست روی اولین نمایه گوینده اصلی صورت می گیرد. اخبار بین المللی ITN   که برای شبکه سوپر در سراسر اروپا تهیه می شود،از این شیوه به شکل نوشتاری استفاده می کند.

برگرفته از کتاب مفاهیم نظری و عملی خبر تلویزیونی دکتر تژا میرفخرایی