مریم والا: سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد که به طور خلاصه یونسکو نامیده می شود، سازمانی تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است.هدف ان کمک به صلح و امنیت جهانی با ایجاد همکاری های بین المللی از طریق آموزش و پرورش،علم و دانش و فرهنگ است تا بتواند موجب افزایش احترام عمومی به عدالت،قانون مداری و حقوق بشر همراه با ازادی های اساسی برپایه منشور سازمان ملل متحد شود.سازمان ملل متحد باز مانده ی کمیته ملل در باره ی همکاری های فکری است. یونسکو ۱۹۵ عضودائم و ۹ عضوغیر دائم دارد.بیش تر آنها به صورت گروهی فعالیت دارند به طوری که ۳ کشور و یا بیش تر از ان اعضای هر گروه هستند اعضای انها معمولا از گروه های ملی و قومی تشکیل می شود.

هدف یونسکو ایجاد صلح، ریشه کن کردن فقر، شکل دهی توسعه پایدار، گفت و گو و تعامل فرهنگی از طریق آموزش و پرورش، توجه به علوم، فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات است که این اهداف را از طریق ۵ برنامه ی اصلی دنبال می کند: آموزش و پرورش، علوم طبیعی، علوم اجتماعی، علوم انسانی، فرهنگ و ارتباطات و اطلاعات.

همچنین برنامه ها و فعالیتهای دیگری که با پشتیبانی سازمان یونسکو انجام می شود، عبارتند از: آموزش و پرورش شامل فعالیت هایی همچون سواد آموزی، سواد فنی و دوره های آموزشی برای معلمان؛ برنامه های بین المللی علمی، افزایش رسانه های مستقل و ازادی روزنامه ها، طرح های فرهنگی و قومی، ترویج گوناگونی فرهنگی، همسانی ادبیات ملل، ایجاد پیمان های بین اللملی برای تامین امنیت فرهنگی و طبیعی( که می توان ان را میراث جهانی یونسکو نامید) و حفظ حقوق بشرو تلاش برای رسیدن به کاهش شکاف های اطلاعاتی سراسری.

از سوی دیگرمی توان الویتهای دیگری برای یونسکو برشمرد که عبارتند از: تحصیلات با کیفیت واموزش مادام العمر برای همگان، مواجهه با چالش های اخلاقی و اجتماعی در حال ظهور، پرورش تنوع فرهنگی، ایجاد فرهنگ صلح با استفاده از دانش جوامع که از طریق اطلاعات و ارتباطات میسر می شود.

انتهای پیام/ Mary.vala1991@gmail.com